Groep 8

Groep 8 is het eindstation van de basisschool. Als deze groep doorlopen is, hebben de leerlingen voldoende basis om het vervolgonderwijs in te gaan. De niveaus lopen uit elkaar en elk kind leert naar vermogen. Ook hier start de leerkracht met een hartelijk ontvangst van de kinderen bij de entree van de klas. Na de dagopening werken de leerlingen vrij zelfstandig. Naast de instructiemomenten van de leerkracht hebben ze ook, na hun dagtaken, een weektaak. In groep 8 wordt veel eerder aangeleerde kennis herhaald en waar nodig krijgen de kinderen verdieping in de lesstof, zodat iedereen uitgedaagd wordt om zichzelf zo goed mogelijk voor te bereiden op de middelbare school. De werkwijze voor de vakken is gelijk aan die van groep 7, al stimuleren we de kinderen in groep 8 om nog zelfstandiger aan het werk te gaan en waar nodig elkaar te helpen. In groep 8 krijgen de kinderen een extra huiswerkblad mee, ter voorbereiding op de middelbare school. Dat wat ze mee krijgen wordt afgestemd op waar de groep de meeste behoefte aan heeft, bijvoorbeeld werkwoordspelling of rekenen.

Er wordt voorlichting gegeven aan ouders en kinderen over de procedure naar het voortgezet onderwijs. Groep 8 heeft vaak nog andere activiteiten die typisch voor groep 8 zijn: schoolkamp, klassenactiviteit, afscheidsavond. Wij willen graag, met u, dat de leerlingen na de basisschool op een juiste plek hun onderwijs vervolgen. Na de gesprekken in januari weten de leerlingen al waar ze heen zullen gaan. De eindtoets zal dit hopelijk bevestigen. Dan hebben ze een 8-tal jaren op De Duif geleerd, gepresteerd en een plezierige tijd gehad en zijn ze klaar voor hun volgende stap in hun toekomst.