Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan van de school waarin ouders en personeelsleden meepraten over schoolbeleid. In de wet is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR zijn.