Medezeggenschapsraad

Voor het functioneren van een school worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bestuur en de directie. Het (voorgenomen) beleid gaat leerkrachten, ouders en leerlingen direct of indirect aan. De directie is verplicht om hierover te overleggen met de medezeggenschapsraad (MR). De MR van CBS De Duif bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Als adviserend lid woont de schooldirecteur regelmatig de vergaderingen bij. De MR vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Vooral de school gebonden zaken worden hier besproken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u de MR via dit mailadres bereiken: mr@deduif-nissewijs.nl

MR leden

De leden van de MR worden gekozen door hun eigen 'achterban'. Via de website en social schools wordt verslag gedaan van de activiteiten. De MR bestaat uit:

Oudergeleding:

  • Sandra Maat
  • Wilco Broersen
  • Solita van den Donker

Personeelsgeleding: 

  • Wanda van der Ploeg
  • Nicolette Jansen
  • Annika Thijssen

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)Van de (G)MR wordt een standpunt verwacht ten opzichte van datgene wat het schoolbestuur doet of laat. Een deel van die plannen komt voort uit  maatschappelijke ontwikkelingen en/of overheidsbeleid. Daarnaast zijn er nog ontwikkelingen binnen de onderwijswereld. Taak van de (G)MR is om te oordelen over (beleids-)voorstellen van  het bestuur van CBS de Duif en over de wijze waarop e.e.a. op bestuurs- en op schoolniveau wordt uitgevoerd. Een (G)MR heeft op een aantal punten instemmingsrecht en anders advies- of informatierecht. De (G)MR mag bovendien op eigen initiatief over zaken betreffende de stichting of de school het bestuur van de stichting,  respectievelijk de schooldirectie te adviseren.

 

Notulen

Hieronder staan de notulen van de laatste 2 vergaderingen.