Missie en visie: Ons kompas

Op De Duif werken wij met een kompas. Op dit kompas staat precies waar we voor staan, onze missie, onze kernwaarden en de pijlers van ons onderwijs. 
We openen de wereld voor kinderen en laten ze met vertrouwen groeien naar de toekomst. Dit doen wij door de kernwaarden betrokken, samen, groei en vertrouwen voorop te stellen. 

Betrokken doordat we de ander respecteren en ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Dit doen we door duidelijke regels en afspraken maar ook door gesprekken te voeren en kennis van de wereld te delen. Deze kennis wordt aangeboden door onder andere thematisch werken, uitjes en gesprekken in de klas. Wij leiden onze leerlingen niet op voor het Voortgezet Onderwijs, maar voor het leven. Daarom is burgerschap een belangrijk onderdeel in veel van de lessen die wij geven. Niet zozeer als losstaand vak maar juist als onderdeel van het groter geheel.

Vertrouwen ontstaat door respect te tonen, duidelijke afspraken, vertrouwen te geven én te krijgen. Onze school is een oefenplaats voor gedrag en handelen, kinderen leren relaties aan te gaan en zichzelf te durven uiten.  Ieder kind is anders en heeft andere onderwijsbehoeften. Toch geloven wij dat leerlingen het best tot leren en ontwikkelen komen binnen een rustige, veilige en gestructureerde omgeving. Op De Duif werken wij met heldere gedragsverwachtingen en onze schoolafspraken staan daarbij centraal:

  • Respect: Accepteer hoe iedereen is en houd rekening met elkaar
  • Vertrouwen: Wees eerlijk en luister naar elkaar
  • Veiligheid: Denk na bij wat je doet en zegt; voor jezelf, de omgeving en de ander.

Wij ondersteunen ieder kind om boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. School is de ultieme oefenplek om te leren, te oefenen en om fouten te mogen maken, zowel op leergebied als op sociaal- emotioneel gebied.

Wij willen in deze veilige omgeving dat onze leerlingen hun talenten en persoonsvorming ontwikkelen. Leerlingen zijn op de hoogte van hun eigen groei. Tijdens de lessen is de aandacht gericht op kennisoverdracht en de basisvakken. Wij werken hierbij doelgericht, waarbij leerlingen op de hoogte zijn van het lesdoel. In de ochtend wordt lesgegeven over de basisvaardigheden (rekenen, taalverzorging, lezen en schrijven). Daarna is er aandacht voor wereldoriëntatie, Engels (vanaf groep 1) beeldende vorming en techniek. Doordat deze doelen terug te zien zijn in het portfolio, dat de leerlingen deels zelf invullen, wordt er bewust gewerkt aan eigenaarschap. Zo wordt hun groei ook henzelf zichtbaar.

We vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen voor zichzelf leren zorgen, maar ook voor elkaar. Hier komt ook onze kernwaarden samen duidelijk in terug. Wij vinden een korte lijn met u als ouder(s)/ verzorger(s) erg belangrijk en een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Als school zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs dat wij verzorgen, maar wij denken dat we elkaar goed kunnen ondersteunen en versterken. U kunt meedenken, tips geven en op een actieve manier uw betrokkenheid tonen door ouderavonden te bezoeken, gesprekken te voeren met de leerkracht van uw kind en bijvoorbeeld ondersteunen bij het huiswerk. De school neemt het initiatief tot verschillende contactmomenten. Te denken valt aan het startgesprek, ontwikkelgesprekken, kijkochtenden en informatieavonden. Op De Duif hebben we tevens een enthousiaste activiteitencommissie die ons ondersteunt bij de feesten in het jaar en zorg draagt voor een passende inrichting van de school bij de verschillende thema’s. De oudergeleding van de MR bestaat uit gekozen ouders die kritisch het beleid en de beslissingen van de school bijhouden.